[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เมนูหลัก
แผน อบต.
ปฏิทินกิจกรรม


ตุลาคม 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

ลิงค์หน่วยงาน
;

ค้นหาจาก google
กฏหมายท้องถิ่น
ลิงค์แนะนำ


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 6 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  
เจตจำนงสุจริตการบริหารงาน  
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
----------------------
                   ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จึงได้กำหนดเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและค่านิยมสำหรับข้าราชการ และบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางให้ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้

                   1.ด้านความโปร่งใส  จะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
                   2.ด้านความพร้อมรับผิด  ปฏิบัติราชการของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมรับผิดในการทำงานในทุกด้าน บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จึงตระหนักและให้ความสำคัญ
                   3.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
                   4.ด้านพัฒนาคุณธรรมในองค์กร บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม
                   5.ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานและการดำเนินชีวิต
                   6.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์ตำบล ศูนย์ดำรงธรรม
                   7.ด้านเศรษฐกิจ ไม่ใช้จ่ายเกินตัวไม่ลงทุนเกินขนาด คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ มีภูมิคุ้มกัน
ไม่เสี่ยงเกินไป
                   8.ด้านสังคมและวัฒนธรรม ช่วยเหลือเกื้อกูล รู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน
รักษาเอกลักษณ์ ภาษา ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย
 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
สั่ง ณ วันที่   9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลงชื่อ นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์)

(นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่