ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธนภรณ์ ผลยาม
ตำแหน่ง :ประธานสภา หมู่ที่ 2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานสภา หมู่ที่ 2