ชื่อ - นามสกุล :นายธนภัทร อภิวัน
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3