ชื่อ - นามสกุล :นายฐาปกรณ์ อรอินทร์
ตำแหน่ง :นักบริหารงาน อบต. ระดับ 6
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : นักบริหารงาน อบต. ระดับ 6