ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกัญจน์ณัฐฏ์ สาลีผล
ตำแหน่ง :นิติกร ระดับ 5
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : นิติกร ระดับ 5