ชื่อ - นามสกุล :นางสุพรรณา ผลนัย
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยบุคลากร
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยบุคลากร